• tel. 799 200 599
 • Czcionka: A A+ A++
 • Kontrast:
Cele fundacji

Cele fundacji

Celami Fundacji są:

 • wspieranie przedsiębiorczości, w szczególności sektora MSP,
 • tworzenie społeczeństwa obywatelskiego,
 • tworzenie społeczeństwa informacyjnego,
 • wspieranie inicjatyw samorządowych,
 • rozwijanie świadomości konsumenckiej,
 • promowanie nauki i rozwoju szkolnictwa wyższego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • wspieranie równouprawnienia,
 • ochrona praw zwierząt,
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
 • walka z bezrobociem,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej,
 • ochronę środowiska naturalnego,
 • wyrównywanie szans osób z małych miast i wsi,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • propagowanie sportu i kultury fizycznej,
 • ochrona dziedzictwa narodowego,
 • wsparcie kulturowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego rozwoju kraju,
 • poprawa efektywności funkcjonowania samorządów lokalnych
 • rozwój samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji,
 • wspieranie projektów służących promocji zdrowia,
 • podnoszenie poziomu wykształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

 

Fundacja swoje cele realizuje przez:

 1. prowadzenie badań i analiz,
 2. działalność edukacyjną i szkoleniową,
 3. organizowanie i finansowanie:
  • stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
  • konferencji, seminariów, imprez i konkursów,
  • forum umożliwiającego:
   – zapoznanie się z najnowszą wiedzą w zakresie statutowym Fundacji,
   – wymianę wiedzy i doświadczeń na tematy związane z celami Fundacji,
  • działalności informacyjnej i wydawniczej,
  • ośrodków naukowych, badawczych i edukacyjnych,
 4. współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 5. prowadzenie działań na rzecz rozwoju edukacji, promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 6. opiekę nad dobrami kultury: ochrona, upamiętnianie, interwencje, konserwacja, rewitalizacja, łącznie z pozyskiwaniem źródeł finansowania, opracowaniem programów adaptacji obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji, pracami budowlano-konserwatorskimi itp.,
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organami rządowymi i samorządowymi, instytucjami, organizacjami i uczelniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym celami fundacji,
 8. prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu skierowanych do osób w każdym wieku, w szczególności do młodzieży i osób starszych,
 9. działalność promocyjną i marketingową w zakresie objętym celami Fundacji,
 10. organizowanie i wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz dotkniętych niepełnosprawnością i chorobą,
 11. przeciwdziałanie uzależnieniom, np. od narkotyków, alkoholu itp.,
 12. tworzenie, promowanie i udział w działaniach na rzecz równego i szerokiego dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych,
 13. organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Copyright @2017 Pro Civitas Bono. Wszelkie prawa zastrzeżone.